සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

70 Shots factory price 500g pyro consumer cake fireworks from China Here We Go FP6053

70 Shots factory price 500g pyro consumer cake fireworks from China Here We Go FP6053

අයිතම අංකය: FP6053

Item Name:    Here We Go

Packing:         2/1

CBM:             0.048

පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • තරු

  තරු

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • විස්ටිං

  විස්ටිං

 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • සුදු

  සුදු

 • නිල්

  නිල්

 • පාට, දම් පාට

  පාට, දම් පාට

 • හරිත

  හරිත

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්