සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

වෙඩි 24 ග්රෑම් 500 ධීවරයා 1.4 ග්රෑම් පාරිභෝගික සැමරුම් කේක් ගිනිකෙළි

වෙඩි 24 ග්රෑම් 500 ධීවරයා 1.4 ග්රෑම් පාරිභෝගික සැමරුම් කේක් ගිනිකෙළි

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP6004
සහතික:AFSL සමත්
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • බිම් බෝම්බ

  බිම් බෝම්බ

 • ඩාලියා

  ඩාලියා

 • සිල්ක්

  සිල්ක්

වර්ණ
 • හරිත

  හරිත

 • රතු

  රතු

 • නිල්

  නිල්

 • පාට, දම් පාට

  පාට, දම් පාට

 • රිදී

  රිදී

 • රන්

  රන්

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්