සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

2023 New Items 500gram Cakes Fireworks From Liuyang Factory Semper Fidelis FP6132

2023 New Items 500gram Cakes Fireworks From Liuyang Factory Semper Fidelis FP6132

Item No.        : FP6132

Item Name    : Semper Fidelis

Packing          :  4/1

CBM: 0.062


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • වලිග

  වලිග

 • කොලොලා

  කොලොලා

 • වියලි මිදි

  වියලි මිදි

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

වර්ණ
 • රන්

  රන්

 • නිල්

  නිල්

 • හරිත

  හරිත

 • රතු

  රතු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්