සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

2022 නව ග්‍රෑම් 500 කේක් මාලාවේ ගිනිකෙළි වේලාව වැසි විලෝ FP6120ABC ධීවරයින්ගේ ගිනිකෙළි වෙතින්

2022 නව ග්‍රෑම් 500 කේක් මාලාවේ ගිනිකෙළි වේලාව වැසි විලෝ FP6120ABC ධීවරයින්ගේ ගිනිකෙළි වෙතින්

ආදර්ශ අංකය

FP6120ABC

අයිතමය නම

Time Rain Willow

ඇසුරුම්

3 / 1

දර්ශන

30 / 36 / 25

සහතික

EX,AFSL සමත්


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • විලෝ

  විලෝ

 • කාල වැස්ස

  කාල වැස්ස

වර්ණ
 • හරිත

  හරිත

 • රතු

  රතු

 • සුදු

  සුදු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

පරීක්ෂණයක්