සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

වෙඩි තැබීම් 16 pyrotechnics un0336 පාරිභෝගික කේක් සැමරුම සඳහා ගිනිකෙළි Donkey Punch FP6008

වෙඩි තැබීම් 16 pyrotechnics un0336 පාරිභෝගික කේක් සැමරුම සඳහා ගිනිකෙළි Donkey Punch FP6008

භාණ්ඩයෙ නම 

බූරුවා පන්ච්

ආදර්ශ අංකය

FP6008

ඇසුරුම්

4 / 1

සී.බී.එම්

0.057


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

වර්ණ
 • නිල්

  නිල්

 • රතු

  රතු

 • රිදී

  රිදී

 • සුදු

  සුදු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්