සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

අඟල් 1.5 ෂොට් 12 ග්‍රෑම් 500 කේක් ගිනිකෙළි තොග වශයෙන්

අඟල් 1.5 ෂොට් 12 ග්‍රෑම් 500 කේක් ගිනිකෙළි තොග වශයෙන්

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP6088
සහතික:EX,AFSL සමත්
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • පීනියෝ

  පීනියෝ

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • සුදු

  සුදු

 • හරිත

  හරිත

 • නිල්

  නිල්

 • රිදී

  රිදී

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්