සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

මිස්ටර් බිග් එෆ්පී 3 තොග සඳහා 9" 6056 වෙඩි පයිරොටෙක්නික්ස් වර්ග උසස් තත්ත්වයේ කේක් ගිනිකෙළි

මිස්ටර් බිග් එෆ්පී 3 තොග සඳහා 9" 6056 වෙඩි පයිරොටෙක්නික්ස් වර්ග උසස් තත්ත්වයේ කේක් ගිනිකෙළි

භාණ්ඩයෙ නම:

 ලොකු මහත්මයා

අයිතම අංකය.:

FP6056

Product Size(INCH):

14-1/4"*14-1/4"*14"

Product Size(MM)

* * 365 365 360

Cubic Metre(Carton):

 0.108

ඇසුරුම්:

 2 / 1


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
  • බ්‍රොකේඩ්

    බ්‍රොකේඩ්

  • ස්ටෙබෙ

    ස්ටෙබෙ

වර්ණ
  • රතු

    රතු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

පරීක්ෂණයක්