සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

20 Shots Square 500g Cakes Fireworks All Time Battle FP6139 අලුත් අවුරුදු සැමරුම සඳහා ධීවර ගිනිකෙළි වෙතින්

20 Shots Square 500g Cakes Fireworks All Time Battle FP6139 අලුත් අවුරුදු සැමරුම සඳහා ධීවර ගිනිකෙළි වෙතින්

ආදර්ශ අංකය

FP6139

අයිතමය නම

All Time Battle

ඇසුරුම්

4 / 1

දර්ශන

20 වෙඩි

සහතික

EX,AFSL සමත්


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • ඩාලියා

  ඩාලියා

 • කොලොලා

  කොලොලා

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

වර්ණ
 • රන්

  රන්

 • වර්ණ

  වර්ණ

 • නිල්

  නිල්

 • රතු

  රතු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

පරීක්ෂණයක්