සියලු ප්රවර්ග

200g කේක්

තොග මිල උණුසුම් විකිණෙන COLOR PEARL pyrotechnics Fireworks

තොග මිල උණුසුම් විකිණෙන COLOR PEARL pyrotechnics Fireworks

අයිතම අංකය: T2507

Item Name : Colour Pearl Flowers 48 Shots 

ඇසුරුම් කිරීම: 20/4

CBM: 0.027

පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
  • මුතු

    මුතු

වර්ණ
  • හරිත

    හරිත

  • රතු

    රතු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්