සියලු ප්රවර්ග

200g කේක්

තොග මිල ග‍්‍රෑම් 200 කේක් වෘත්තීය ගිනිකෙළි විකිණීමට ඇත උත්සව වේලාවට FP6631ABC

තොග මිල ග‍්‍රෑම් 200 කේක් වෘත්තීය ගිනිකෙළි විකිණීමට ඇත උත්සව වේලාවට FP6631ABC

අයිතමය අංකය.

FP6631ABC

භාණ්ඩයෙ නම

PARTY  TIME 

ඇසුරුම්

8 / 3

මානය(INCH)

5-5/16*5-5/16*4-3/4''

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.057

කාල සීමාව

15S


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • තරු

  තරු

 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • කාල වැස්ස

  කාල වැස්ස

වර්ණ
 • සුදු

  සුදු

 • රතු

  රතු

 • හරිත

  හරිත

 • නිල්

  නිල්

පාරිභෝගික ඇගයීම

පරීක්ෂණයක්