සියලු ප්රවර්ග

200g කේක්

Liuyang කර්මාන්තශාලාව 200gram Cake 20 Shots Cake Fireworks FP6640 HONOR තොග සඳහා

Liuyang කර්මාන්තශාලාව 200gram Cake 20 Shots Cake Fireworks FP6640 HONOR තොග සඳහා

අයිතමය අංකය.

FP6640

භාණ්ඩයෙ නම

ගෞරවය

ඇසුරුම්

24 / 1

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.045

කාල සීමාව

25S


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • මල

  මල

 • රැල්ල

  රැල්ල

 • වලිග

  වලිග

 • ගස්

  ගස්

 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

වර්ණ
 • රන්

  රන්

 • නිල්

  නිල්

 • හරිත

  හරිත

 • රතු

  රතු

 • කහ

  කහ

 • සුදු

  සුදු

පාරිභෝගික ඇගයීම

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්