සියලු ප්රවර්ග

200g කේක්

සැමරුම සඳහා චීන උණුසුම් විකුණුම් 200g කේක් Pyrotechnic Fireworks FP6601 SUPERMAN

සැමරුම සඳහා චීන උණුසුම් විකුණුම් 200g කේක් Pyrotechnic Fireworks FP6601 SUPERMAN

අයිතමය අංකය.

FP6601

භාණ්ඩයෙ නම

සුපර්මන්

ඇසුරුම්

12 / 1

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.036

කාල සීමාව

39S


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • වලිග

  වලිග

 • ගස්

  ගස්

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • විස්ටිං

  විස්ටිං

 • තරු

  තරු

 • කරකැවිල්ල

  කරකැවිල්ල

 • රිදී මාළු

  රිදී මාළු

 • රැල්ල

  රැල්ල

වර්ණ
 • නිල්

  නිල්

 • හරිත

  හරිත

 • රතු

  රතු

 • රිදී

  රිදී

පාරිභෝගික ඇගයීම

පරීක්ෂණයක්