සියලු ප්රවර්ග

200g කේක්

චීන උසස් තත්ත්වයේ ග්‍රෑම් 200 ක්‍රැක්ලින් කේක් ගිනිකෙළි බැටරි පයිරොටෙක්නික්

චීන උසස් තත්ත්වයේ ග්‍රෑම් 200 ක්‍රැක්ලින් කේක් ගිනිකෙළි බැටරි පයිරොටෙක්නික්

භාණ්ඩ අංකයඩී
භාණ්ඩයෙ නමHAPPY FIREWORKS
ඇසුරුම්24 / 1
සී.බී.එම්0.028
පරීක්ෂණයක්
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • මුතු

  මුතු

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • හරිත

  හරිත

 • සුදු

  සුදු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්