සියලු ප්රවර්ග

200g කේක්

චීන උසස් තත්ත්වයේ ග්‍රෑම් 200 පාරිභෝගික කේක් ගිනිකෙළි BF6181 SEA KILLER

චීන උසස් තත්ත්වයේ ග්‍රෑම් 200 පාරිභෝගික කේක් ගිනිකෙළි BF6181 SEA KILLER

අයිතමය අංකය.

ඩී

භාණ්ඩයෙ නම

SEA  KILLER

ඇසුරුම්

12 / 1

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.061

කාල සීමාව

25S


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • ඩාලියා

  ඩාලියා

 • වලිග

  වලිග

 • කාල වැස්ස

  කාල වැස්ස

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • විලෝ

  විලෝ

වර්ණ
 • නිල්

  නිල්

 • රතු

  රතු

 • සුදු

  සුදු

පාරිභෝගික ඇගයීම

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්