සියලු ප්රවර්ග

200g කේක්

1.4G UN0336 ග්‍රෑම් 200 කේක් සමූහ ගිනිකෙළි විවිධ ප්‍රසන්න ප්‍රයෝග සහිත ප්‍රධාන ඉලක්කය FP6626A

1.4G UN0336 ග්‍රෑම් 200 කේක් සමූහ ගිනිකෙළි විවිධ ප්‍රසන්න ප්‍රයෝග සහිත ප්‍රධාන ඉලක්කය FP6626A

අයිතමය අංකය.

FP6626A

භාණ්ඩයෙ නම

PRIME TARGET

ඇසුරුම්

12 / 1

මානය(INCH)

5*5*4-3/4''

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.031

කාල සීමාව

30S


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
වර්ණ
  • රතු

    රතු

  • රිදී

    රිදී

පාරිභෝගික ඇගයීම

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්