සියලු ප්රවර්ග

200g කේක්

1.4g 0.8 අඟල් Hot Sale Small Cake Fireworks SKULL ON FIRE FP6626B

1.4g 0.8 අඟල් Hot Sale Small Cake Fireworks SKULL ON FIRE FP6626B

අයිතමය අංකය.

FP6626B

භාණ්ඩයෙ නම

SKULL ON FIRE

ඇසුරුම්

12 / 1

මානය(INCH)

5*5*4-3/4''

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.031

කාල සීමාව

30S


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • වලිග

  වලිග

 • තරු

  තරු

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

වර්ණ
 • පාට, දම් පාට

  පාට, දම් පාට

 • සුදු

  සුදු

 • නිල්

  නිල්

 • හරිත

  හරිත

 • රතු

  රතු

 • රිදී

  රිදී

පාරිභෝගික ඇගයීම

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්