සියලු ප්රවර්ග

200g කේක්

උණුසුම් ලෙස අලෙවි වන Liuyang 200g Cake 25 Shots Cake Fireworks for New Year Christmas Celebration FP5862 LA RAZA

උණුසුම් ලෙස අලෙවි වන Liuyang 200g Cake 25 Shots Cake Fireworks for New Year Christmas Celebration FP5862 LA RAZA

අයිතමය අංකය.

FP5862

භාණ්ඩයෙ නම

LA RAZA

ඇසුරුම්

16 / 1

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.047

කාල සීමාව

20S


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • බිම් බෝම්බ

  බිම් බෝම්බ

 • කාල වැස්ස

  කාල වැස්ස

 • පීනියෝ

  පීනියෝ

වර්ණ
 • නිල්

  නිල්

 • රතු

  රතු

පාරිභෝගික ඇගයීම

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්