සියලු ප්රවර්ග

200g කේක්

උසස් තත්වයේ 200g 16shots Pyrotechnic Fireworks නත්තල් අලුත් අවුරුදු උත්සවය

උසස් තත්වයේ 200g 16shots Pyrotechnic Fireworks නත්තල් අලුත් අවුරුදු උත්සවය

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP6622-A/B/C/D
සහතික:EX
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • ඩාලියා

  ඩාලියා

 • රැල්ල

  රැල්ල

 • වලිග

  වලිග

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • හරිත

  හරිත

 • සුදු

  සුදු

 • පාට, දම් පාට

  පාට, දම් පාට

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්