සියලු ප්රවර්ග

200g කේක්

Chinese Liuyang 200g 12shots Pyrotechnic Cake Fireworks විකිණීමට ඇත

Chinese Liuyang 200g 12shots Pyrotechnic Cake Fireworks විකිණීමට ඇත

අයිතමය අංකය.ඩී
භාණ්ඩයෙ නමඑය ආලෝකවත් කරන්න
ඇසුරුම්12 / 1
මානය(INCH)7*6-5/16*6-7/8''
CBM/(එක් සිද්ධියකට)0.073
කාල සීමාව20S
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • ඩාලියා

  ඩාලියා

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • හරිත

  හරිත

 • නිල්

  නිල්

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්